Grotestraat 117 - 7607 CH Almelo - Telefoon: (0546) 454 721 - Mobiel: 06 43 99 60 17

Reglement Particuliere Kunstuitleen

Alberts kunsthandel, kunstuitleen, galerie en lijstenmakerij op Facebook Alberts kunsthandel, kunstuitleen, galerie en lijstenmakerij op LinkedInn Alberts kunsthandel, kunstuitleen, galerie en lijstenmakerij op Twitter Alberts kunsthandel, kunstuitleen, galerie en lijstenmakerij op Youtube Bel Alberts kunsthandel, kunstuitleen, galerie en lijstenmakerij

REGLEMENT  

1. Alberts kunstuitleen, hierna te noemen Alberts Kunstuitleen, stelt zich tot doel kunstwerken te verhuren en/of te verkopen aan haar leden..  

LIDMAATSCHAP  

2. Inbeginsel kunnen als lid worden toegelaten rechtspersonen en natuurlijke personen ouder dan 16 jaar, terzake van wie geen vermoeden aanwezig is, dat door toelating tot het lidmaatschap de belangen van de kunstuitleen en/of van de andere leden zouden kunnen worden geschaad. Over de toelating wordt door Alberts kunstuitleen beslist. Daarbij wordt rekening gehouden met een maximum aantal leden, zodat te allen tijde een ruime keus in de beschikbare kunstwerken voorhanden blijft.
Het lidmaatschap kan door Alberts Kunstuitleen worden beëindigd indien een vermoeden als hiervoor vermeld alsnog mocht ontstaan of als een lid handelt in strijd met dit reglement. Aan het lidmaatschap is een jaarlijkse contributie verbonden, die bij vooruitbetaling verschuldigd is. Deze contributie bedraagt 12,- euro per jaar,  per lid. Het lidmaatschap is geldig voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd tenzij schriftelijk of per mail (info@alberts-kunsthandel.nl)  opgezegd, minimaal 1 maand voor de automatische verlenging.  Door het verwerven van het lidmaatschap, kan men gebruik maken van de faciliteiten die de kunstuitleen biedt. Men kan alleen lid worden als men de eerste 6 maanden een kunstwerk leent.  

HUUR KUNSTWERKEN
3. Een lid van Alberts Kunstuitleen heeft het recht, om, met inachtneming van de betreffende bepalingen een of meer kunstwerken in huur te ontvangen. Voor het huren van (een) kunstwerk(en) is een vergoeding verschuldigd, waarvan de grootte verband houdt met de koopsom van het (de) gehuurde werk(en).  

4. Het huren van (een) kunstwerk(en) geschiedt per maand, waarna de huur telkens opnieuw stilzwijgend per maand wordt verlengd, tenzij de huurovereenkomst vóór de verlengingsdatum is beëindigd.
De minimum huurperiode bedraagt voor particulieren 6 maanden, voor bedrijven 12 maanden. De huurder heeft het recht de eerste 7 dagen het gehuurde werk 1 x te ruilen. De huur wordt berekend vanaf de eerstvolgende van de maand nadat het (de) kunstwerk(en) ter beschikking is (zijn) gesteld van de huurder tot de eerstvolgende 1e van de maand nadat het (de) gehuurde kunstwerk(en) , met inachtneming van de voorwaarden van dit reglement, weer door de huurder ter beschikking van de kunstuitleen is (zijn) gesteld. De verlengingsdatum van de huur is steeds de 1e van de maand. De maximum huurperiode per werk is 5 jaar.  

5. De huurgelden zijn vooraf verschuldigd en de betaling geschiedt per maand via automatische incasso. Betaalde huurgelden worden, bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, niet gerestitueerd.  

6. Voor het in huur ontvangen van een of meer kunstwerken is een deugdelijke legitimatie vereist, een recent bankafschrift (ivm adres) en een ondertekening van de overeenkomst.  

KOOPTEGOED  

7. Indien de huurder heeft gekozen voor een huursysteem waarbij een gedeelte van de huur als kooptegoed wordt opgebouwd, kan dit kooptegoed worden aangewend bij de aankoop van een of meer kunstwerken uit de collectie van Alberts Kunstuitleen, naar keuze van de huurder. Met het kooptegoed kan dus ook een ander werk worden gekocht dan het gehuurde werk. U hebt recht van 1e koop van het schilderij wat u huurt, tenzij is aangegeven dat het werk niet te koop is. Het kooptegoed (of een restant daarvan) kan niet in contanten worden uitgekeerd. Het kooptegoed kan uitsluitend worden aangewend voor een aankoop bij Alberts Kunstuitleen, indien uit hoofde van de huurovereenkomst geen achterstand in de huurbetaling bestaat. Na het beëindigen van het lidmaatschap kan een eventueel kooptegoed nog gedurende één jaar worden besteed. Daarna vervalt het aan Alberts Kunstuitleen. Kooptegoed is niet overdraagbaar aan derden.  

AANSPRAKELIJKHEID  

8. De huurder van een kunstwerk dient zelf te zorgen voor verpakkingsmateriaal (bij voorkeur een of meer dekens) en voor vervoer van de gehuurde kunstwerken. Bezorgen kan in Almelo tegen een vergoeding van € 15,- en buiten Almelo € 25,- met een maximum van 30 km per retourrit.  

9. De huurder van een kunstwerk is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het kunstwerk en/of van de lijst. Schade mag alleen hersteld worden door Alberts lijstenmakerij. De huurder dient zelf het geleende kunstwerk te verzekeren. Let op; Schade aan kunstwerken wordt meestal niet vergoed door verzekeraars.  

10. De huurder van een kunstwerk zal Alberts Kunstuitleen onverwijld  in kennis stellen van beschadiging, vermissing of verloren gaan van het gehuurde kunstwerk binnen 5 werkdagen.  

11. De kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst of gehangen en dienen met name te worden gevrijwaard tegen direct zonlicht.  

12. Reproduceren, kopiëren en/of tentoonstellen van de gehuurde kunstwerken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van de kunstuitleen.  

ALGEMEEN  

13. Indien een lid van de kunstuitleen besluit om een kunstwerk aan te kopen, wordt het werk eerst zijn of haar eigendom, nadat de koopsom geheel is voldaan.  

14. Voor aankoop van een kunstwerk kan in sommige gevallen een financieringsregeling worden getroffen.  

15. Indien een lid één of meer kunstwerken van de kunstuitleen onder zijn of haar beheer heeft en in gebreke blijft om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de kunstuitleen maakt om hem of haar alsnog de verplichtingen te laten nakomen, voor rekening van het betreffende lid.  

16. Onverminderd het eerder vermelde heeft de kunstuitleen het recht om een bestaand lidmaatschap en/of een bestaande huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het (de) desbetreffende kunstwerk(en) onmiddellijk terug te vorderen, indien naar mening van de kunstuitleen daartoe een reden aanwezig is.  

17. In het algemeen zal een lid van de kunstuitleen niet iets doen of nalaten, waardoor de belangen van de kunstuitleen worden geschaad.  

18. Wanneer een huurder van een kunstwerk van adres wijzigt, zal hij of zij dit binnen 5 werkdagen aan Alberts Kunstuitleen berichten, onder gelijktijdige opgave van het nieuwe adres.  

Dit reglement is gedateerd op 2 April 2010
 
Naar de online collectie